Eğitimde
yeni enerji
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Bu Kampüste Kariyer Var
Bu Kampüste Eğlence Var
Bu Kampüste Bilim Var
Bu Kampüste Teknoloji Var
Bu Kampüste Sağlık Var
Bu Kampüste Arkadaşlık Var
Üniversite Hayatı İSTÜN kampüsünde yaşam, kütüphaneler ve akademik olanaklar için Üniversite Hayatı sayfamızı ziyaret edin
Sosyal Hayat Öğrenci kulüpleri, etkinlikler, organizasyonlar ve fazlası İSTÜN’de Sosyal Hayat sayfamızda
Üniversite Takvimi Kayıt tarihleri, öğretim dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine Üniversite Takvimi sayfamızdan erişebilirsiniz
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Üniversite Hakkında

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2018 yılında Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuş, eğitim hayatına 2020-2021 eğitim öğretim yılında iki enstitü, dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlamıştır.

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve sektör işbirliklerinin sağladığı bilgi birikimi ile kurulan üniversitemiz, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüntü Eğitim Enstitüsü ile eğitim vermektedir.

4. nesil üniversite anlayışıyla eğitim verecek olan İSTÜN, mesleki yeterliliğe sahip, kendi yetkinliklerini keşfederek topluma faydalı projeler üretebilen, araştırma odaklı, toplumlara küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İSTÜN öğrencileri, çağdaş bir eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da bilinen üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen saygın bir akademik kadro ile eğitim görme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, dünyanın ve ülkemizin savaştığı Covid-19 tedavisi için geliştirme çalışmaları yapan Ar-Ge laboratuvarlarımızda görev alan deneyimli kadromuzun bilgi ve birikimlerinden de faydalanacaklardır.

Lisans eğitimi süresince araştırma kültürü yaratma, yaygınlaştırma ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen projelerle, bireysel ve grup olarak öğrencilerimizin bilimsel üretim çabaları teşvik edilerek geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerimizi hayata hazırlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar da sunulacaktır. İSTÜN, bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

Üniversite Hakkında
İSTÜN

Covid-19 Güncesi

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve makaleler Son güncelleme: 2020-10-20

Koronavirüs İlaç Araştırma Makaleleri
Tarih: 19/10/2020 Etken Madde: Remdesivir, Hidroksiklorokin, Lopinavir (Ritonavir ile sabit doz kombinasyonu) ve Interferon-β1a

"WHO SOLIDARITY çalışması sonuçlarını pre-print olarak yayınlamıştır. Çalışmada hastanede yatan COVID-19 hastaları çalışma ilaçlarını almak üzere randomize edilmiştir. Çalışma ilaçları Remdesivir, Hidroksiklorokin, Lopinavir (Ritonavir ile sabit doz kombinasyonu) ve Interferon-β1a'dır. Tedavi amaçlı birincil analizler, her bir çalışma ilacı ile kontrollerinin 4 ikili karşılaştırmasında hastane içi mortalitedir. Çalışma sonunda mortalite oranları: Remdesivir= 0.95 (0.81-1.11, p = 0.50

Kaynak
Tarih: 19/10/2020 Etken Madde: İmmün modülatörler

NIH COVID-19 ile hastanede yatan yetişkinlerde immün modülatörlerin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için bir Faz 3 klinik çalışmasını başlattığını açıklamıştır.

Kaynak
Tarih: 16/10/2020 Etken Madde: BBIBP-CorV

15 Ekim 2020’ de yayımlanan “İnaktive edilmiş SARS-CoV-2 aşısının güvenliği ve immünojenitesi, BBIBP-CorV: randomize, çift kör, plasebo kontrollü, faz 1/2 çalışması” adlı çalışmada inaktive edilmiş şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) aşı adayı BBIBP-CorV'nin insanlarda güvenliğini ve immünojenitesini değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, BBIBP-CorV, test edilen tüm dozlarda güvenli ve iyi tolere edilebilir olduğu bulunmuştur.

Kaynak
Tarih: 16/10/2020 Etken Madde: -

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, 16 Ekim 2020 tarihinde yani bugün, “COVID-19'lu kişilerin taburcu edilmesi ve izolasyonunun sona erdirilmesi için rehberlik” adlı raporunu güncellemiştir.

Kaynak
Tarih: 16/10/2020 Etken Madde: Sofosbuvir / daklatasvir

Yayımlanan meta analizde sofosbuvir/daklatasvir bazlı rejimlerini aktif kontrol ile karşılaştıran, hastanede yatan COVID-19 hastalarında gerçekleştirilen üç klinik çalışma meta-analizde incelenmiştir. Mevcut kanıtlar, sofosbuvir/daklatasvirin orta ila şiddetli COVID-19 hastalarında sağkalımı ve klinik iyileşmeyi pozitif etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, analiz için örneklem büyüklüğü nispeten küçüktü, çalışmalardan biri randomize değildi ve tasarımlar standartlaştırılmamıştır. Bu sonuçların daha büyük randomize kontrollü çalışmalarda doğrulanması gerekmektedir.

Kaynak
Tarih: 16/10/2020 Etken Madde: -

"Çalışmaya göre

Kaynak
Tarih: 13/10/2020 Etken Madde: Remdesivir

"Sistematik derlemenin amacı, remdesivir'in COVID-19 için etkililiğini ve zararlarını değerlendirmektir. İncelemeye dört randomize çalışma dahil edilmiştir. Şiddetli COVID-19'u olan yetişkinlerde, remdesivir, plaseboya kıyasla, iyileşmeyi muhtemelen büyük miktarda iyileştirmekte ve mortalitede küçük bir azalma sağlayabilmektedir. Remdesivir'in hastanede kalış süresi üzerinde çok az etkisi olabilmekte veya hiç olmamaktadır. Remdesivir ciddi advers olayları muhtemelen makul bir miktarda azaltmaktadır. 10 günlük bir remdesivir rejimi ile karşılaştırıldığında, 5 günlük bir rejim mortaliteyi azaltabilmekte, klinik iyileşmeyi küçük ila orta miktarlarda artırabilmekte, iyileşme süresini kısaltabilmekte ve mekanik ventilasyon gerektirmeyen hastanede yatan hastalar arasında ciddi yan etkileri azaltabilmektedir. Sonuç olarak yazarlar

Kaynak
Tarih: 13/10/2020 Etken Madde: Remdesivir

"Makalede remdesivir ile tedavi edilen şiddetli COVID-19'lu 86 gebe kadındaki sonuçlar tanımlanmıştır. 86 kadından 19'u ilk dozlarından önce doğum yapmıştır ve hemen “doğum sonrası” olarak yeniden sınıflandırılmıştır. Başlangıçta, doğum sonrası kadınların % 95'inin (doğumda ortalama gebelik yaşı 30 hafta) aksine, hamile kadınların % 40'ı (ortalama gebelik yaşı 28 hafta) invaziv ventilasyon gerektirmiştir. Takibin 28. gününde, oksijen gereksinim düzeyi hamile ve doğum sonrası kadınların sırasıyla % 96 ve % 89'unda azalmıştır. Gebe kadınlarda mekanik ventilasyon uygulananların % 93'ü ekstübe edilmiş, % 93'ü iyileşmiş ve % 90'ı taburcu edilmiştir. Doğum sonrası kadınların % 89'u ekstübe edilmiş, % 89'u iyileşmiş ve % 84'ü taburcu edilmiştir. Remdesivir, ciddi advers olayların düşük insidansı (% 16) ile iyi tolere edilmiştir. Advers olayların çoğu hamilelik ve altta yatan hastalıkla ilişkili bulunmuştur. Altta yatan hastalığa atfedilen bir anne ölümü gerçekleşmiştir ve neonatal ölümler olmamıştır. Yazarlar

Kaynak
Tarih: 12/10/2020 Etken Madde: Remdesivir

Remdesivir için yürütülen ACTT-1 çalışmasının final sonuçlarının yer aldığı yayındır. Toplam 1062 hastaya randomizasyon uygulanmıştır (541'i remdesivir'e ve 521'i plaseboya atanmıştır). Remdesivir alanların medyan iyileşme süresi 10 gün, plasebo alanların ise 15 gün olmuştur. Sekiz kategorili sıralı ölçeğe sahip orantılı olasılık modeli kullanan bir analizde, remdesivir alan hastaların 15. günde klinik iyileşme gösterme olasılığının plasebo alanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kaplan-Meier mortalite tahminleri, 15. günde remdesivir ile % 6.7 ve plasebo ile % 11.9 ve 29. günde remdesivir ile % 11.4 ve plasebo ile % 15.2 olmuştur. Remdesivir alan 532 hastanın 131'inde (% 24.6) ve plasebo alan 516 hastanın 163'ünde (% 31.6) ciddi advers olaylar bildirilmiştir. Veriler, Covid-19 ile hastaneye yatırılan ve alt solunum yolu enfeksiyonu kanıtı bulunan yetişkinlerde iyileşme süresini kısaltmada remdesivir'in plaseboya göre üstün olduğunu göstermektedir.

Kaynak
Tarih: 12/10/2020 Etken Madde: Remdesivir ve antikor tedavisi kombinasyonu

COVID-19 için antiviral remdesivir artı SARS-CoV-2'yi nötralize eden oldukça konsantre bir antikor çözeltisinden oluşan bir kombinasyon tedavi rejiminin güvenliliğini, tolere edilebilirliğini ve etkililiğini test edecek bir klinik çalışma başlamıştır. Çalışma, ABD, Meksika ve beş kıtadaki diğer 16 ülkede COVID-19 ile hastanede yatan yetişkinlerde gerçekleştirilecektir. NIAID, Anti-Koronavirüs İmmünoglobulin ile Yatarak Tedavi (ITAC) adı verilen faz 3 çalışmasına sponsorluk yapmakta ve fon sağlamaktadır. ITAC çalışmasının amacı, kombinasyon tedavi grubundaki katılımcıların sağlık durumunu yedinci günde sadece remdesivir grubundaki katılımcılarla karşılaştırmaktır. ITAC çalışma katılımcıları 28 gün boyunca takip edilecek. Çalışma tamamlanırsa, birincil analiz tüm katılımcıların 28 günlük takibi bitirdikten sonra tamamlanacaktır.

Kaynak
Tarih: 12/10/2020 Etken Madde: -

Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi rehberini güncellemiştir. Rehbere göre, gebelerde komplike olmayan COVID-19 enfeksiyonu için tedavisiz izlem seçeneği öncelikle düşünülmelidir. Olası tanı almış olan gebelerde risk faktörü varsa veya ağır seyir söz konusu ise tedavi verilmesi düşünülmelidir. Gebelerde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeceği olmamakla birlikte, hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavirin gebelerde kullanımı güvenlidir. Favipiravir gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Kaynak
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Güncesi
Günlük Koronavirüs Tablosu
116.565

Bugünkü Test Sayısı

1.894

Bugünkü Vaka Sayısı

74

Bugünkü Vefat Sayısı

1.512

Bugünkü İyileşen Sayısı

Haberler / Duyurular
13 Ekim 2020 Tarihli 31273 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İlan 13 Ekim, 2020
Öğrenci Blackboard Eğitimi 13 Ekim, 2020
2020 - 2021 Akademik Yılı Oryantasyon Programı 12 Ekim, 2020
28 Eylül 2020 Tarihli 31258 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Üyeleri İlanı. 28 Eylül, 2020
18 Eylül 2020 Tarihli 31248 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 18 Eylül, 2020
2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılına İlişkin Açıklama 11 Eylül, 2020
Akademik Takvim Açıklandı 11 Eylül, 2020
07 Ağustos 2020 Tarihli 31206 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 07 Ağustos, 2020
22 Temmuz 2020 Tarihli 31193 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 22 Temmuz, 2020
22 Temmuz 2020 Tarihli 31193 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 22 Temmuz, 2020
13 Temmuz 2020 Tarihli 31184 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 13 Temmuz, 2020
07 Temmuz 2020 Tarihli 31178 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 07 Temmuz, 2020
14 Mayıs 2020 Tarihli 31127 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 14 Mayıs, 2020
13 Mayıs 2020 Tarihli 31126 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 13 Mayıs, 2020
12 Mayıs 2020 Tarihli 31125 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 12 Mayıs, 2020
20 Nisan 2020 Tarihli 31105 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 20 Nisan, 2020
01 Nisan 2020 Tarihli 31086 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 01 Nisan, 2020
12 Mart 2020 Tarihli 31066 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 12 Mart, 2020
17 Şubat 2020 Tarihli 31042 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı. 17 Şubat, 2020

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel