KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kimlik Bilgileri: İsim- soy isim
İletişim Bilgileri: Telefon, e-posta adresi
Özlük: Özgeçmiş̧ bilgisi, askerlik durumu, öğrenci numarası, üniversite ders puanları, puan türü, puanı, başarı sırası, sınıfı, burs oranı, özgeçmiş̧ bilgisi
Mesleki Deneyim: Özgeçmiş̧ bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kayıt/ başvuru ve etkinlik sırasında çekilen fotoğraf ve videolar
Finans: Ödeme bilgileri

Kişisel Verileriniz Hangi Amaç̧ ile Kullanılmaktadır?

 • Etkinliklerin yürütülmesi
 • Etkinlik günü̈ çekilen video ve fotoğrafların, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kullanımı ve yayımlanması
 • Öğrenci memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri analizi, araştırma, tanıtım ve reklam süreçlerinin yürütülmesi
 • Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İletişim kurulması ve tanıtım yapılması
 • Memnuniyet ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin tanıtım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek/ kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep/ şikâyetlerin takibi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verilerin korunması İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepler ile
 • Üniversitemizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz sosyal medya ve internet web sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunun 11. maddesine göre üniversitemize başvurarak sizinle ilgili;

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)  İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre üniversitemize yazılı olarak veya genelsekreterlik@istun.edu.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da üniversitemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu- İstanbul
Telefon: 0850 522 38 90
Web Sitesi: www.istun.edu.tr
E-posta Adresi: info@istun.edu.tr

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel