İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Üniversite Hakkında

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2018 yılında Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuş, eğitim hayatına 2020- 2021 eğitim öğretim yılında iki enstitü, dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlamıştır.

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve sektör iş birliklerinin sağladığı bilgi birikimi ile kurulan üniversitemiz, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim vermektedir.

4. nesil üniversite anlayışıyla eğitim veren İSTÜN, mesleki yeterliliğe sahip, kendi yetkinliklerini keşfederek topluma faydalı projeler üretebilen, araştırma odaklı, toplumlara küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İSTÜN öğrencileri, çağdaş bir eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da bilinen üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen saygın bir akademik kadro ile eğitim görme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, dünyanın ve ülkemizin savaştığı Covid- 19 tedavisi için geliştirme çalışmaları yapan Ar- Ge laboratuvarlarımızda görev alan deneyimli kadromuzun bilgi ve birikimlerinden de faydalanacaklardır.

Lisans eğitimi süresince araştırma kültürü yaratma, yaygınlaştırma ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen projelerle, bireysel ve grup olarak öğrencilerimizin bilimsel üretim çabaları teşvik edilerek geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerimizi hayata hazırlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar da sunulacaktır. İSTÜN, bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

Üniversite Hakkında
İSTÜN

Covid-19 Güncesi

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve makaleler Son güncelleme: 2021-06-13

Koronavirüs İlaç Araştırma Makaleleri
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Nitazoksanit

ABD ve Porto Riko'daki 36 merkezde, hafif veya orta düzeyde laboratuvar onaylı COVID-19'u olan 379 ayakta tedavi hastasında nitazoksanit 300 mg uzatılmış salımlı tabletlerle beş günlük tedavi potansiyelini araştıran çift kör, randomize çok merkezli bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın ana hedefleri semptomların süresinin azaltılması (birincil), şiddetli hastalığa ilerleme (anahtar ikincil), hastaneye yatış ve viral yük olarak belirlenmiştir. Nitazoksanit tedavisi, şiddetli COVID-19'a ilerlemede %85'lik bir azalma sağlamıştır (1/184, [% 0.5] nitazoksanite karşı 7/195 [% 3.6] plasebo). CDC kriterlerine göre yüksek riskli hastalarda, nitazoksanit ile tedavi edilen hastaların 1/12'si (% 0.9) ve plasebo ile tedavi edilen gönüllülerin 7/126'sı (% 5.6) şiddetli COVID-19'a ilerleme yaşamıştır. Tedavi, hastaneye yatış oranında %79'luk azaltmıştır (1/184 [% 0.5] nitazoksanit ve 5/195 [% 2.6] plasebo). 4. ve 10. günlerde SARS-CoV-2 RNA ve viral yük için pozitif oranlar azalmamıştır. Nitazoksanit güvenli bulunmuş ve iyi tolere edilmiştir.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Janssen COVID-19 aşısı (Vaxzevria)

EMA, Janssen COVID-19 aşısının (Vaxzevria) olağandışı düşük trombositli kan pıhtısı vakaları ile ilişkili olabileceğini açıklamıştır. Bu sebeple EMA, bu yan etkinin Vaxzevria'nın çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. EMA aşının genel fayda-riskinin pozitif kaldığını doğrulamıştır.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Anakinra

"Bireysel hasta verilerini kullanan bu meta-analiz, COVID-19 hastalarında anakinra tedavisinin etkililiğini ve güvenliliğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Birincil son nokta ölüm oranı ve ikincil son nokta güvenliliktir. 178 makale tarama kriterlerini karşılamış ve tam metin olarak değerlendirilmiştir. 9 çalışmadan 1185 hastaya ait toplu veriler analiz edilmiş ve 6 çalışmadan 895 hastaya ait bireysel hasta verileri toplanmıştır. Çoğu çalışmada geçmiş kontroller kullanılmıştır. Anakinra ile tedavi edilen hastalarda mortalite (38/342 [11.1%]), standart tedavi ve/veya standart tedavinin yanı sıra plasebo alan hastalarda gözlenen (137/553 [24.8%]) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha düşük bulunmuştur. Mortalite yararı

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: PNB001

Bir kolesistokinin-A (CCK-A) agonisti ve CCK-B antagonisti olan PNB001'in, orta derecede COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda Standart Bakım (SOC) ile birlikte anti-enflamatuar ve immün stimülasyon özelliklerine sahip yeni bir kimyasal etken olarak etkinliğini ve güvenliğini incelenmiştir. Çok merkezli, randomize, paralel grup, karşılaştırmalı, açık etiketli çalışmada hastalar standart bakım ile 14 gün boyunca günde üç kez 100 mg oral dozda PNB001 (PNB001/SOC) veya sadece SOC almak üzere 1: 1 oranında randomize edilmiştir. Birincil sonlanım noktaları, 8 puanlık DSÖ Ölçeği puanındaki başlangıçtan 14. güne ve mortalitenin 28. güne kadar ortalama değişimi olarak belirlenmiştir. Toplam 40 hasta randomize edilmiş ve tedavi edilmiştir. PNB001/SOC, birincil sonlanım noktasında başlangıçtan 14. güne kadar önemli klinik iyileşme göstermiştir. 28. Günde PNB001/SOC kolundaki bir hasta ve SOC kolundaki iki hasta ölmüştür. Sonuç olarak standart bakım ile birlikte PNB001, orta derecede COVID-19 hastalarında, standart bakımla karşılaştırıldığında önemli klinik iyileşme göstermiş ve orta derecede COVID-19 hastaları tarafından iyi tolere edilmiştir.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Bamlanivimab

FDA, monoklonal antikor bamlanivimabın tek başına uygulandığında, yetişkinlerde ve bazı pediyatrik hastalarda hafif ila orta dereceli COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin veren acil kullanım yetkisini iptal etmiştir. Elde edilen bilimsel verilerin devam eden analizine dayanarak, özellikle tek başına bamlanivimaba dirençli SARS-CoV-2 viral varyantlarının sürekli artması, tedavi başarısızlığı riskinin artmasıyla sonuçlanmıştır. FDA, tek başına uygulandığında bamlanivimabın bilinen ve potansiyel faydalarının artık bilinen ve potansiyel risklerden ağır basmadığını belirlemiştir. Bu nedenle ajans, bir iznin verilmesi için kriterlerin artık karşılanmadığını belirlemiş ve acil kullanım yetkisini iptal etmiştir.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Remdesivir kombinasyonları

"NIAID, ACTT-4 çalışmasının kayda kapatıldığını duyurmuştur. Çünkü

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Ivermektin

Yayınlanan makalede Dominik Cumhuriyeti’nde yürütülen gözlemsel ve retrospektif kohort çalışma ile ivermektinin maruziyet öncesi profilaksi (PrEP) etkinliği değerlendirilmiştir. Haftalık oral 0,2 mg/kg dozu COVID-19’un sağlık çalışanları arasında yayılmasın engellemede profilaktik olarak incelenmiştir. Çalışmaya katılan 713 sağlık personelinin 326’sı haftalık profilaktik programa bağlı olarak ivermektin almıştır. 28 günlük takip sonuçlarına göre ivermektinin PrEP enfeksiyon yöntemi olarak COVID-19’a karşı önemli ölçüde koruduğu, test sonuçlarını %74 oranında etkilediği ortaya konmuştur. Sonuçlar, sağlık personellerinde önleyici yöntem olarak haftalık ivermektin kullanımını desteklemektedir.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Hidroksiklorokin

Metaanalizde HCQ ve klorokinin COVID-19'da sağkalım üzerine etkileri, yayınlanmış veya preprint, mevcut tüm RCT sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir. Analize 14 preprint çalışma (1308 hasta) ve 14 yayınlanmış çalışma (9011 hasta) dahil edilmiştir. HCQ için tüm nedenlere bağlı mortalite için birleşik OR 1,11 ve klorokin için 1,77 bulunmuş, alt grup etkisi tespit edilmemiştir. Sonuçlara göre HCQ ile tedavinin COVID-19 hastalarında mortalite artışı ile ilişkili olduğu, klorokin ile tedavinin yararı olmadığı düşünülmektedir. Bulguların ayakta tedavi gören hastalar, çocuklar, hamile kadınlar ve komorbiditeleri olan hastalar için genelleştirilebilir olduğu belirtilmiştir.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Anakinra

Bu çalışmanın amacı, oksijen tedavisi gerektiren ciddi COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastaneye başvuran hastalarda anakinra'nın etkililiğini değerlendirmektir. Şiddetli COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan yetişkinlerde prospektif, açık etiketli, girişimsel bir çalışma yürütülmüştür. Girişimsel koldaki hastalara standart tedaviye ek olarak subkutan anakinra (3 gün süreyle günde iki kez 100 mg, ardından 7 gün süreyle günde 100 mg) verilmiştir. Birincil sonuçlar mekanik ventilasyon ihtiyacı ve hastane içi ölümdür. İkincil sonuçlar, tamamlayıcı oksijenden başarılı bir şekilde ayırılma ve inflamatuar biyobelirteçlerdeki değişikliklerdir. Sonuçlar, standart tedavi ve destekleyici tedavi alan geçmiş kontrollerle karşılaştırılmıştır. Toplam 69 hasta dahil edilmiştir: 45 hasta anakinra ile tedavi edilmiş ve 24 hasta geçmiş kontroldür. Anakinra ile tedavi edilen grupta 14 hastada (%31) ve geçmiş kohortta 18 hastada (%75) mekanik ventilasyon ihtiyacı oluşmuştur. Hastane içi ölüm, anakinra ile tedavi edilen grupta 13 hastada (%29) ve geçmiş kohortta 11 hastada (%46) meydana gelmiştir. Tamamlayıcı oksijenden ortam havasına başarılı bir ayırılma, geçmiş kohortta 6 hastaya (% 27) kıyasla anakinra ile tedavi edilen grupta 25 hastada (% 63) elde edilmiştir. Anakinra alan hastalar, enflamatuar biyobelirteçlerde önemli bir azalma göstermiştir. Şiddetli COVID-19 pnömonisi ve yüksek oksijen gereksinimi olan hastalarda, anakinra etkili bir tedavi seçeneği olabilir ve klinik fayda sağlayabilir.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Anakinra/Metilprednizolon kombinasyonu

İtalya’da yürütülen prospektif gözlemsel çalışmada, hiperinflamasyonlu şiddetli COVID-19 pnömonisinde IL-1 reseptör antagonisti anakinra artı metilprednizolonun etkililiği ve güvenliliği değerlendirilmiştir. Art arda hiperinflamasyon (ferritin ≥1000 ng/mL ve/veya C-reaktif protein> 10 mg/dL) ve solunum yetmezliği ile hastaneye yatırılan (25 Şubat 2020-30 Mart 2020) COVID-19 hastaları, yüksek doz anakinra artı metilprednizolonun sağkalım üzerindeki etkisini araştırmak için değerlendirilmiştir. Hastalar çalışmaya dahil edildikten sonra 28. güne veya ölüme kadar takip edilmiştir. Hiperinflamasyonlu toplam 120 COVID-19 hastası değerlendirilmiştir. Bunlardan 65'i anakinra ve metilprednizolon ile tedavi edilmiştir ve 55'i tedavi edilmemiş geçmiş kontrollerdi. 28 günde, ölüm oranı tedavi edilen hastalarda %13.9 ve kontrollerde %35.6 olmuştur. Ayarlanmamış ve düzeltilmiş ölüm riski, kontrollere kıyasla tedavi edilen hastalarda önemli ölçüde daha düşük olmuştur. Kan dolaşımı enfeksiyonlarında veya laboratuvar değişikliklerinde önemli bir farklılık kaydedilmemiştir. Anakinra artı metilprednizolon ile tedavi, hiperinflamasyon ve solunum yetmezliği olan COVID-19 hastalarında ve ayrıca mekanik ventilasyonda geçerli bir tedavi seçeneği olabilir. Bu sonuçları doğrulamak için her iki ajanın tek başına kullanımını içeren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynak
Tarih: 01/01/1970 Etken Madde: Lota-Carrageenan (I-C)

"Lota-Carrageenan (I-C), soğuk algınlığı tedavisinde nazal sprey olarak gösterilen antiviral aktivite ve klinik etkinliğe sahip kırmızı algler tarafından sentezlenen bir sülfat polisakkarittir. In vitro, I-C hücre kültüründe SARS-CoV-2 enfeksiyonunu inhibe etmektedir. COVID-19 hastalarının bakımından sorumlu hastane personelinde COVID-19 profilaksisinde I-C içeren bir burun spreyi kullanımını değerlendiren, pragmatik, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Klinik olarak sağlıklı 394 hastane personeli, 21 gün boyunca günde dört doz I-C sprey veya plasebo almak üzere 1: 1 oranında randomize edilmiştir. Çalışmanın birincil sonlanım noktası 21 günlük bir süre boyunca ters transkriptaz-polimeraz-zincir reaksiyonu testi ile teyit edildiği üzere klinik COVID-19 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda COVID-19 insidansı, I-C grubunda plaseboya kıyasla önemli ölçüde daha düşük bulunmuştur. (% 1.0'a karşı % 5.0) (risk oranı 0.19 (% 95 güven aralığı 0.05 ila 0.77

Kaynak
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Güncesi Covid-19 Rehberi
Günlük Koronavirüs Tablosu
218.758

Bugünkü Test Sayısı

6.076

Bugünkü Vaka Sayısı

75

Bugünkü Vefat Sayısı

5.112

Bugünkü İyileşen Sayısı

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel