Çift Anadal ve Yandal


Çift anadal eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir diploma almak amacıyla Üniversite’nin diğer bir lisans veya önlisans programına; bir önlisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir önlisans diploması almak amacıyla Üniversite’nin diğer bir önlisans programına devam etmesidir.

Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;

* Başvuru anında lisans anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100 üzerinden 76,66) önlisans anadal programında en az 2,80 (100 üzerinden 72,00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

* Başvuru anında lisans anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100 üzerinden 76,66) önlisans öğrencileri için 2,80 (100 üzerinden 72,00) olması ancak başarı sıralamasında en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Anadal Programına başvurabilirler.

*Çift Anadal yapılacak programların kontenjanları, o programın o yılki kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.

*Çift Anadal öğrencisinin, bir yarıyılda anadal ve ikinci anadal derslerinin toplamı 50 AKTS’yi geçemez.

*Çift Anadal Programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

YanDal

Yandal eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yandal” denir. Yandal programının amacı; anadal lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları bir başka bilim veya sanat dalında bilgilenmelerini sağlamaktır.

Öğrencinin Yandal Sertifika Programına başvurabilmesi için;

*Öğrencinin Yandal Sertifika Programına başvurabilmesi için; başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 (100 üzerinden 65) olması gerekir.

*Öğrenci Yandal Sertifika Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Öğrencinin Yandal Programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2,30 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

*Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal programını tamamlayamayan öğrenciye, bu programı tamamlamak için Yandal Sertifika Programını yürüten birimin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

*Yandal Sertifika Programını tamamlayan öğrenciye, anadalından mezun olduğu dönem sonunda, anadal lisans diploması ile Yandal Programını tamamladığını gösterene Yandal Sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.

*Çift Anadal ve Yandal başvuruları Öğrenci İşleri Sistemi(OİS) üzerinden Akademik Takvimde belirtilen tarihler aralığında yapılmaktadır.

Başvuru Adımları

  1. Çift Ana Dal ve Yandal başvuruları OİS üzerinden yapılmaktadır.

  2. Açılan ekrandan çift ana dal başvurusu yapılması istenilen program seçilir. Eğitim sürecinizde almanız gereken dersler karşınıza gelecektir. Sayfanın en altında yer alan başvuru yap butonuna tıklayarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz    Çift Ana Dal başvuruları ilgili birim tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonunda başvuranlar en yüksek not ortalamasına göre kontenjan dahilinde sıralanır. Kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak ikinci anadal programına kayıtlarını yaptırabilirler.

    *Başvuruları kabul edilen ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler Fakülte Komisyonları tarafından belirlenip, Ois sistemi üzerinden ilan edilir.Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel