Bu Kampüste Sağlık Var
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Üniversite Hakkında

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2018 yılında Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuş, eğitim hayatına 2020- 2021 eğitim öğretim yılında iki enstitü, dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlamıştır.

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve sektör işbirliklerinin sağladığı bilgi birikimi ile kurulan üniversitemiz, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim vermektedir.

4. nesil üniversite anlayışıyla eğitim veren İSTÜN, mesleki yeterliliğe sahip, kendi yetkinliklerini keşfederek topluma faydalı projeler üretebilen, araştırma odaklı, toplumlara küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İSTÜN öğrencileri, çağdaş bir eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da bilinen üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen saygın bir akademik kadro ile eğitim görme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, dünyanın ve ülkemizin savaştığı Covid- 19 tedavisi için geliştirme çalışmaları yapan Ar- Ge laboratuvarlarımızda görev alan deneyimli kadromuzun bilgi ve birikimlerinden de faydalanacaklardır.

Lisans eğitimi süresince araştırma kültürü yaratma, yaygınlaştırma ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen projelerle, bireysel ve grup olarak öğrencilerimizin bilimsel üretim çabaları teşvik edilerek geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerimizi hayata hazırlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar da sunulacaktır. İSTÜN, bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

 

 

 

Üniversite Hakkında
İSTÜN

Covid-19 Güncesi

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve makaleler Son güncelleme: 2021-03-06

Koronavirüs İlaç Araştırma Makaleleri
Tarih: 17/02/2021 Etken Madde: Remdesivir

Remdesivir tedavisi, COVID-19 sırasında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, kardiyak yan etkilerine dair çok az kanıt vardır. Vaka raporunda ciddi COVID-19 semptomları nedeniyle hastaneye yatırılan 36 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Hasta 10 günlük ateş (39,7 °C'ye kadar), üretken öksürük, hemoptizi, yorgunluk, miyalji ve hipoksemi öyküsü ile başvurmuştur. Hastaya protokole göre destek oksijen, deksametazon, remdesivir ve ampirik antibiyotik tedavisi verilmiştir. Hastaneye yatışın 3. gününde asemptomatik sinüs bradikardisi gelişmiştir. Remdesivir tedavisinin kesilmesinden 9 gün sonra hastanın ritmi normale dönmüştür. COVID-19 hastalarında sık remdesivir kullanımı göz önüne alındığında, hekimler bu olası yan etkinin farkında olmalıdır.

Kaynak
Tarih: 17/02/2021 Etken Madde: Remdesivir ve Hidroksiklorokin

WHO Solidarity çalışması, remdesivir veya hidroksiklorokin (HCQ) 'nin mortalite üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir. Ancak, bu ilaçların antiviral etkileri ve klinik durumlarla olası ilişkisi bilinmemektedir. NOR-Solidarity, biyobanking ve üç aylık klinik takip dahil olmak üzere WHO Solidarity çalışmasından bağımsız bir ek çalışma olarak yürütülmüştür. Çalışmaya 28 Mart ve 4 Ekim arasında, Norveç'teki 23 hastaneden 185 hasta randomize edilmiş ve tam analiz setine 181 hasta dahil edilmiştir: remdesivir (n = 42), HCQ (n = 52) ve SoC (n = 87). Tedavi grupları ve standart tedavi arasında hastaneye yatış, yoğun bakıma kabul veya mekanik ventilasyon oluşumu sırasında mortalitede önemli bir farklılık gözlenmemiştir. İlk hafta boyunca remdesivir, HCQ ve ilgili standart tedaviler arasında orofarinkste SARS-CoV-2 yükünde belirgin bir azalma olmuştur. Azalmalar ve 10 günlük seviyeler gruplar arasında benzer olmuştur. Remdesivir ve HCQ, solunum yetmezliğinin derecesi veya periferik kandaki enflamatuvar parametreler üzerinde herhangi bir etki göstermemiştir. Yazarlar, hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarında remdesivir veya HCQ tedavilerinin viral klirens üzerinde hiçbir etkisi bulunmadığını belirtmiştir.

Kaynak
Tarih: 17/02/2021 Etken Madde: Remdesivir

Meta-analizin amacı, remdesivir'in hastane içi advers olaylarda azalma, oksijen desteği ve ölüm oranları dahil olmak üzere COVID-19 tedavisinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışma kapsamında MEDLINE, Scopus ve CINAHL Plus veri tabanları kullanılarak 1 Ocak 2020'den 25 Ağustos 2020'ye kadar bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Analize dahil edilen randomize kontrollü çalışmalar, remdesivir grubunda %46,3 (n = 1395) ve plasebo grubunda %53,7 (n = 1618) olmak üzere 3013 katılımcıyı içermektedir. Sonuçlara göre plasebo grubu, tedavi grubuna kıyasla daha yüksek bir ölüm riskine sahiptir. Çalışmalar arasında minimal heterojenlik vardır. Yazarlar, çalışma bulgularına göre, remdesivir'in orta ila ciddi derecede hasta COVID-19 hastalarında mortaliteyi, advers olayları ve oksijen desteğini azaltarak klinik faydaları genişlettiğini bildirmiştir.

Kaynak
Tarih: 17/02/2021 Etken Madde: Janssen-Cilag aşısı

EMA tarafından yapılan açıklamada Janssen-Cilag International N.V. firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımı başvurusunun alındığı belirtilmiştir. Ön değerlendirme sürecinde aşının laboratuvar çalışmalarının değerlendirildiği, yeni verilerin değerlendirilmesi ile aşı için Mart ayının ortasına kadar bir karar verilebileceği açıklanmıştır.

Kaynak
Tarih: 16/02/2021 Etken Madde: Statinler

Pre-print makalede COVID-19 hastalarında statin kullanımının hiperinflamasyon üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 110.078 hasta hakkında bilgi içeren on üç kohort bu meta-analize dahil edilmiştir. COVID-19 ile hastaneye kaldırılmadan önce statin kullanan kişiler, statin kullanmayanlara kıyasla benzer bir ölüm riski göstermiştir. COVID-19 tanısından sonra statin uygulanan hastaların daha düşük bir ölüm riski altında oldukları görülmüştür. Statin kullanımı, yoğun bakıma kabul edilen COVID-19 hastalarının mortalitesini azaltmamıştır. Yoğun bakımda olmayan hastalar arasında, statin kullanıcılarının, statin kullanmayanlara göre daha düşük bir ölüm riski taşıdığı belirlenmiştir.

Kaynak
Tarih: 16/02/2021 Etken Madde: Statinler

"Çalışmada Güney Kore popülasyonunda statin tedavisinin COVID-19 insidansı ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, statin tedavisinin COVID-19 hastalarında hastane mortalitesini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Statin tedavi grubunda 22.633 (% 18.5) ve kontrol grubunda 101.697 (% 91.5) olmak üzere toplam 122.040 erişkin birey analize dahil edilmiştir. Bunların arasında 7780 (% 6,4) kişiye COVID-19 tanısı konmuştur ve 251 (% 3,2) COVID-19 vakasında hastane mortalitesi meydana gelmiştir. İstatistiksel analizler, statin tedavisi grubunda COVID-19 geliştirme olasılığının kontrol grubuna göre %35 daha düşük olduğunu göstermiştir. COVID-19 hastaları arasında hastane mortalitesi ile ilgili olarak, statin tedavisi ve kontrol grupları arasında hiçbir fark olmadığı görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre yazarlar, statin tedavisinin Güney Kore'de COVID-19'un önlenmesi için potansiyel faydaları olabileceğini

Kaynak
Tarih: 16/02/2021 Etken Madde: İnterlökin inhibitörleri

"The Lancet dergisinde yayımlanan kohort çalışmasında hastaneye COVID-19, solunum yetmezliği ve hiperinflamasyon ile başvuran hastalarda IL-1 ve IL-6 inhibisyonu karşılaştırılmıştır. 25 Şubat ve 20 Mayıs 2020 arasında dahil edilen 392 hastadan 275'i interlökin inhibitörleri tedavisi almamış, 62'si IL-1 inhibitörü anakinra ve 55'i bir IL-6 inhibitörü tedavisi almıştır (29'u tocilizumab ve 26'sı sarilumab). Çok değişkenli analizde, interlökin inhibitörleri almayan hastalarla karşılaştırıldığında, IL-1 inhibisyonu ile tedavi edilen hastaların mortalite riski anlamlı olarak azalmış, ancak IL-6 inhibisyonu ile tedavi edilenlerde bu etki görülmemiştir. Çok değişkenli analizde, interlökin inhibitörleri almayan hastalara kıyasla IL-1 inhibisyonu veya IL-6 inhibisyonu ile tedavi edilen hastalarda advers klinik sonuç riskinde hiçbir fark olmamıştır. C-reaktif protein konsantrasyonlarını artırmak için, IL-6 inhibisyonu ile tedavi edilen hastalar, interlökin inhibitörleri almayan hastalara kıyasla mortalite riski ve olumsuz klinik sonuçlarda anlamlı bir düşüş göstermiştir. Serum laktat dehidrojenaz konsantrasyonlarını azaltmak için, IL-1 inhibitörü ile tedavi edilen hastalar ve bir IL-6 inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda ölüm riskinde azalma tespit edilmiştir. İnterlökin inhibitörlerinden herhangi birini alan hastalarda artan laktat dehidrojenaz konsantrasyonları, interlökin inhibitörleri almayan hastalara kıyasla artmış mortalite riski ve olumsuz klinik sonuç ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak

Kaynak
Tarih: 16/02/2021 Etken Madde: AstraZeneca / Oxford aşısı

Dünya Sağlık Örgütü AstraZeneca / Oxford COVID-19 aşısının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımı için Acil Kullanım İzni vermiştir. ChAdOx1-S (rekombinant) adı verilen viral vektörlü bir aşı, çeşitli üretim tesislerinin yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Hindistan'da üretilmektedir. ChAdOx1-S'nin %63.09 etkinliğe sahip olduğu ve kolay depolama gereksinimleri nedeniyle düşük ve orta gelirli ülkeler için uygun olduğu bulunmuştur.

Kaynak
Tarih: 15/02/2021 Etken Madde: Ivermectin

NIH Coronavirus Tedavi Kılavuzunu güncellemiştir. Bir önceki güncellemede ivermektin kullanımı lehine önerilecek yeterli veri olmadığı belirtilen kılavzda, ivermectin için eklenen tabloda hakemli dergilerde yayınlanan randomize klinik çalışmaların ve retrospektif kohort çalışmalarının sonuçlarını özetlemiştir. Panelistler, çalışmaların çoğunun önemli kısıtları olduğundan, COVID-19'un tedavisi için ivermektinin klinik etkinliği hakkında kesin sonuçlara varadığını, yeterince güçlü, iyi tasarlanmış ve iyi yürütülen klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Kaynak
Tarih: 15/02/2021 Etken Madde: CVnCoV aşı adayı

EMA CureVac AG tarafından geliştirilen ve CVnCoV isimli mRNA COVID-19 aşı adayı için ‘Rolling Review’ süreç ile incelenmeye başlandığını açıklamıştır. Komite, aşı ile ilgili laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ile yetişkinlerde erken klinik çalışmalardan gelen ilk veri grubunu değerlendirmeye başlamıştır.

Kaynak
Tarih: 15/02/2021 Etken Madde: Çinko ve Askorbik asit

Yüksek doz çinko ve / veya yüksek doz askorbik asidin, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan ayaktan tedavi gören hastalarda standart tedaviye kıyasla semptomların şiddetini veya süresini azaltıp azaltmadığını incelemek amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Çok merkezli, randomize ve açık etiketli çalışmada hastalar, 10 günlük çinko glukonat (50 mg), askorbik asit (8000 mg), her iki ajan veya standart tedavi alacak şekilde 1:1:1:1 oranında randomize edilmiştir. Birincil sonlanım noktası, ateş, öksürük, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlarda %50 azalmaya ulaşmak için gereken gün sayısı olarak belirlenmiştir (her semptom için 4 puanlık bir ölçekte derecelendirilmiştir). Çalışma birincil sonlanım noktasını karşılamadığı için durdurulmuştur. Standart tedavi alan hastalar, askorbik asit grubu için 5.5 gün, çinko glukonat grubu için 5.9 gün ve her ikisini de alan grup için 5.5 gün ile karşılaştırıldığında, ortalama 6.7 günde semptomlarda %50 azalma sağlamıştır. Ayaktan tedavi gören COVID-19 hastalarının dahil edildiği bu çalışmada yüksek doz çinko glukonat, askorbik asit veya 2 kombinasyonu ile tedavi, standart tedaviye kıyasla semptomların süresini önemli ölçüde azaltmamıştır.

Kaynak
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Güncesi Covid-19 Rehberi
Günlük Koronavirüs Tablosu

Bugünkü Test Sayısı

Bugünkü Vaka Sayısı

Bugünkü Vefat Sayısı

Bugünkü İyileşen Sayısı


Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel