Covid-19 Güncesi

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve makaleler

Koronavirüs İlaç Araştırma Makaleleri
Tarih: 10.06.2021 Etken Madde: Moderna aşısı

EMA, COVID-19 aşısı Moderna'nın kullanımını 12 ila 17 yaş arasındaki gençleri kapsayacak şekilde genişletmek için bir başvuruyu değerlendirmeye başladığını açıklamıştır. EMA'nın beşeri ilaçlar komitesi (CHMP), 12 ila 17 yaş arası adolesanları içeren ve devam eden büyük bir klinik çalışmanın sonuçları da dahil olmak üzere, başvuruda sunulan verilerin hızlandırılmış bir değerlendirmesini yapacaktır. EMA, ek bilgi gerekmedikçe Temmuz ayında beklenen değerlendirmesinin sonucunu bildireceğini açıklamıştır.

Kaynak
Tarih: 10.06.2021 Etken Madde: Hidroksiklorokin

Yayınlanan makalede çeşitli antiviral kombinasyonlarının COVID tedavisindeki etkinliği incelenmiştir. Tek merkezli, açık etiketli, randomize kontrollü olarak yürütülen çalışmada ribavirin ile kombinasyon halinde hidroksiklorokin ve lopinavir-ritonavirin terapötik potansiyelleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen şiddetli COVID hastaları üç gruba randomize edilmiştir: A: standart tedavi, B: hidroksiklorokin+ribavirin+standart tedavi veya C: lopinavir+ritonavir+ribavirin+standart tedavi. Şiddetli olmayan COVID hastaları ise iki gruba randomize dilmiştir: A: standart tedavi veya B: hidroksiklorokin+ribavirin. Antiviral kombinasyonları 10 gün süreyle verilip, hastalar 28 gün boyunca takip edilmiştir. Ribavirin alan iki hasta ilaca bağlı karaciğer hasarı ve bir hasta da hidroksiklorokin sonrası QT uzaması geliştiği bildirilmiştir. Şiddetli kategorideki hastalar, 72. saatte A, B ve C gruplarında sırasıyla %47.6, %55 ve %30.09 semptomatik iyileşme göstermiştir. Şiddetli olmayan kategoride ise 72. saatte A ve B gruplarında sırasıyla %93,3 ve %86.7 semptomatik iyileşme göstermiştir (P>0.05). Bulgulara göre hem şiddetli hem de şiddetli olmayan semptomatik yetişkin COVID-19 hastalarında antiviral kombinasyon tedavilerinin standart tedaviye istatistiksel üstünlük elde edememiştir. Bununla birlikte, sonuçlar standart olmayan girişimsel kombinasyon tedavisinin yararını göstermektedir.

Kaynak
Tarih: 9.06.2021 Etken Madde: Remdesivir

"Remdesivir inhalasyon için kuru toz, thin film freezing (TFF) kullanılarak geliştirilmiştir. Hamsterlerde yapılan 24 saatlik tek dozluk bir farmakokinetik çalışma, TFF remdesivirin pulmoner olarak verilmesinin, 20 saatte hem remdesivir hem de GS-441524'ün insan epitel hücrelerinde bildirilen EC50'lerinden daha yüksek plazma remdesivir ve GS-441524 seviyelerine ulaşabileceğini göstermiştir. GS-4412524'ün kuru toz insüflasyonunu takiben yarı ömrü yaklaşık 7 saattir, bu da doz rejiminin günde iki kez uygulama olacağını düşündürür. Remdesivir-Captisol®️ (80/20 w/w) formülasyonu, akciğerde remdesivir ve GS-4412524'ün daha hızlı ve daha fazla absorpsiyonunu gösterse de, remdesivir-lösin (80/20 w/w), GS-441524 için daha kısa Tmax ve daha düşük AUC ile daha yüksek bir Cmax sergilemiştir

Kaynak
Tarih: 8.06.2021 Etken Madde: Hidroksiklorokin

Yayınlanan makalede COVID-19 tedavisinde HCQ etkinliği randomize, açık etiketli faz II çalışmada incelenmiştir. Hastalar, ilk gün günde iki kez 400 mg HCQ, ardından 4 gün boyunca günde iki kez 200 mg’a ek olarak standart tedavi (SOC) veya tek başına SOC tedavisi alacak şekilde randomize edilmişlerdir. Birincil sonlanım noktrası viral klirensine kadar geçen medyan süre olan çalışmada, viral yük klirensi medyan gün sayısı 4 (3-4 ve 4 (2-4) (p=0.457) olmuştur. Tedavi grupları arasında viral yük klirens süresi, semptom iyileşmesi ve advers olaylar açısından anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Sonuçlar, HCQ'nun güvenli olduğu, ancak viral klirens veya semptom iyileşmesinde azalma ile ilişkili olmadığını göstermektedir.

Kaynak
Tarih: 8.06.2021 Etken Madde: Monoklonal antikorlar

COVID-19 hastalarında monoklonal antikorların (bamlanivimab/etesevimab ve REGN-COV2) etkinlik ve güvenlik profilini kapsamlı bir şekilde belirlemek amacıyla, randomize klinik çalışmaların sistematik bir incelemesi ve meta-analizi yapılmıştır. İnceleme sonucunda monoklonal antikorlar, mortalite riskinde azalma göstermiştir. Bireysel olarak, tocilizumab ağır ila kritik hastalıkta ölüm riskini ve mekanik ventilasyon gereksinimlerini azaltmıştır. Bamlanivimab/etesevimab ve REGN-COV2 viral yükü azaltmıştır. Fakat monoklonal antikorlar, 28-30. günlerde hastaneden taburculuğu iyileştirmemiştir ve plasebo/standart tedavi ile benzer güvenlik profili sergilemiştir. Sonuç olarak tocilizumab hastaneden taburculuğu iyileştirmiş ve mortalite ile mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltmıştır. Bamlanivimab/etesevimab ve REGN-COV2 ise ayaktan hafif ila orta şiddette hastalarda viral yükü azaltmıştır. Genel olarak monoklonal antikorlar güvenli bulunmuş ve ciddi ila kritik COVID-19 hastalarında düşünülmesi gereken bir tedavi olarak önerilmiştir.

Kaynak
Tarih: 4.06.2021 Etken Madde: Tempol

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki araştırmacılar, test aşamasında olan TEMPOL isimli bir oral antiviralin COVID-19 tedavisi için potansiyel bir antiviral olarak açıklamıştır.  Science dergisinde yayınlanan çalışma sonucuna göre TEMPOL, RNA replikaz adı verilen viral bir enzimin aktivitesini bozarak SARS-CoV-2 enfeksiyonunu sınırlayabilir. Çalışma ekibi ek hayvan çalışmaları yürütmeyi ve bir COVID-19 klinik çalışmasında TEMPOL’ü araştırmayı hedeflemektedir.

Kaynak
Tarih: 4.06.2021 Etken Madde: Tempol

COVID-19’a neden olan ajan SARS-CoV-2, genomunun replikasyonu ve genlerinin transkripsiyonu için RNA'ya bağımlı bir RNA polimerazı (RdRp) kullanır. Yapılan çalışmada, RdRp'nin katalitik alt birimlerinin (özellikle enzimin nsp12 alt biriminin) replikasyon ve viral helikaz ile etkileşim için gerekli iki demir-kükürt demir-kükürt kümesi gerektirdiğini görülmüştür. Kümelerin stabil nitroksit TEMPOL (test aşamasında bir antiviral) tarafından oksidasyonu, bunların bozulmasına neden olmuştur. RdRp'yi güçlü bir şekilde inhibe edilmiş ve hücre kültüründe SARS-CoV-2 replikasyonunu bloke etmiştir.

Kaynak
Tarih: 4.06.2021 Etken Madde: Remdesivir

Meta-analizin amacı COVID-19'lu yetişkin hastalarda remdesivirin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmektir. Beş randomize kontrollü çalışma ve bir kohort çalışması dahil olmak üzere altı çalışma analize uygun bulunmuştur. Remdesivir (10 günlük remdesivir grubu) alan ve plasebo/kontrol alan grup karşılaştırıldığında, remdesivir tedavisinin tedavinin 14. gününde mortalite ve tüm advers olaylar üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte remdesivir, plasebo/kontrol ile karşılaştırıldığında 14. günde klinik iyileşme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve ciddi advers olayları azaltmıştır. Çalışma sonuçlarına göre remdesivir, klinik iyileşme ve ciddi yan etki riskinin azaltılması üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bununla birlikte, tedavinin 14. gününde mortaliteyi etkilemez.

Kaynak
Tarih: 4.06.2021 Etken Madde: Remdesivir

Çalışmada, COVUD-19 sebebiyle hastanede yatış sırasında remdesivir tedavisi alan beş gebeye ait seri vaka değerlendirilmektedir. Dört vaka sezaryen ile, biri ise 37. gebelik haftasında vajinal yolla doğum yapmıştır. Tüm olgularda hastanede kalış süresi kısalmıştır, klinik semptomlarda hızlı düzelme görülmüş ve annelerde, fetüslerde ve yenidoğanlarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. Orta ila şiddetli COVID-19 semptomları olan gebe kadınlar için remdesivir protokolü, daha kısa iyileşme süresi ile daha iyi klinik iyileşme sağlamış ve hastanede yatış süresi boyunca hiçbir yan etki göstermemiştir. Yazarların son yorumu şöyledir: Gebe kadınlarda remdesivir'in biyogüvenlik ve etkilerini değerlendirmek için daha ileri çalışmalar ve RCT gerekmektedir.

Kaynak
Tarih: 2.06.2021 Etken Madde: Sinovac-CoronaVac aşısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sinovac-CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini açıklamıştır. Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermiştir. Aşı etkinliği sonuçları, aşılananların %51'inde semptomatik hastalığı önlediğini ve çalışılan popülasyonun %100'ünde ciddi COVID-19 ve hastaneye yatışı önlediğini göstermiştir.

Kaynak
Tarih: 2.06.2021 Etken Madde: Moderna aşısı

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) COVID-19'a karşı tam olarak aşılanmış yetişkin gönüllülerin, karma takviyel dozajların güvenliliğini ve immünojenisitesini belirlemek için farklı COVID-19 aşılarının takviye dozlarını alacağı bir Faz 1/2 klinik deneyi başlatmıştır. Henüz FDA onaylı bir COVID-19 aşısı olmamış gönüllüler iki doz Moderna COVID-19 aşısı alacak ve yaklaşık 12 ila 20 hafta sonra bir takviye doz aşı almak üzere atanacaklar. Çalışmanın ilk sonuçlarının 2021 yazının sonlarında olması beklenmektedir.

Kaynak
Günlük Koronavirüs Tablosu İstatistik Tarihi:

Test Sayısı

Hasta Sayısı

Vefat Sayısı

İyileşen Sayısı

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel