Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kuruluş
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Beslenme ve
Diyetetik Doktora programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlayacaktır.

Kazanılan Derece: Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önerilen programa öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas
alınacaktır.

Buna göre; Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek
Lisans diplomasına sahip olması, (Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak şartıyla
programa başvuruda bulunan adayların farklı bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması
ve anabilim dalı başkanlığı tarafından belirtilecek olan bilimsel hazırlık derslerini almak
şartıyla programa kabul edilebilir) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından
(ALES) sayısal puan türünde, yüksek lisans mezunları en az 55 standart puan, ve lisans
mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.60 veya muadili bir puana sahip olması
gerekir. GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosunca kabul edilen eşdeğer puanı
alması ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve YÖKDİL’den en az 55 puan veya bu sınavlara
eşdeğerliliği kabul edilen; Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan "Test of English as a Foreign
Language"i (TOEFL) veya YÖK tarafından eşdeğeri sınavlarından birinin tam puanının en az
%55’ini alması gerekir.

Kontenjan Sayısı: 5

Adayların başarı notu;
a) Lisans diplomasına sahip olanlar, ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun
%25’i, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavın %15’i alınarak hesaplanır.
b) Yüksek Lisans diplomasına sahip olanlar, ALES Puanının %50’si, lisans diploma notunun
%15’i, yüksek lisans diploma notunun %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavın
%15’i alınarak hesaplanır.
Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Doktora programlarına ilan
edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: 
Programa başka bir üniversitenin Beslenme ve Diyetetik Doktora programında kayıtlı
öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin
lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü
programa kaydolması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve
ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün koşulları geçerlidir.

Program Profili
Beslenme ve Diyetetik doktora programının amacı;
Beslenme ve Diyetetik Biliminin geleceğini şekillendirecek bilim doktorları yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri
• Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz
üniteleri...),
• Toplu beslenme sistemleri ve hizmet alanları (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek
bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları),
• Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve
yaşlı bakımevleri, spor okulları...)
• Besin/gıda sanayi,
• Üniversitelerde Öğretim Üyeliği,
• Ar-ge merkezleri,

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav, dönem / proje ödevi ve uygulama çalışmaları yoluyla
yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumu ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır.
Başarı notu 100 puan üzerinden en az 80’dir.

Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri ve doktora mezuniyeti için gerekli asgari krediyi başarıyla
tamamlamak, talep edilen uygulamaları başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezini
akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 3,00 not ortalamasını sağlamak. Tez konusu
ile ilgili olmak üzere, tez danışmanı ile birlikte veya tek başına tez konusu/çalışmasından
üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul
edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için yayın şartı olarak aranır.

Lisans Sonrası Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler
1. Özgeçmiş
2. 4 Adet Fotoğraf
3. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
4. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
5. Diploma (Lisans diplomasının orijinali veya noter onaylı sureti ya da lisans geçici
mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu
olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi
(Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) onaylı
sureti ile lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
6. Lisans Transkriptinin Orijinali veya Noter Onaylı Sureti (Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3
olması gerekmektedir.)
7. YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL – TOEFL (Geçerlilik Süresi İki Yıldır) Dil Belgeleri
8. Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER C1Orta 4 Seviyesi Türkçe sertifikası ve
diploma denklik belgesi
9. ALES Sonuç Belgesi (5 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 80 standart
puana sahip olduklarına dair belge.)
10. En az iki tane referans mektubu.
11. 1 tane niyet mektubu

Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler
1. Özgeçmiş
2. 4 Adet Fotoğraf
3. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
4. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
5. Diploma (Lisans ve yüksek lisans diplomasının orijinali veya noter onaylı sureti ya da
lisans geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin
söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak
tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu
öğrenciler için) onaylı sureti ile lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe
tercümesi.
6. Lisans Transkriptinin Orijinali veya Noter Onaylı Sureti (Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3
olması gerekmektedir.)
7. YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL – TOEFL (Geçerlilik Süresi İki Yıldır) Dil Belgeleri
8. Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER C1Orta 4 Seviyesi Türkçe sertifikası ve
diploma denklik belgesi
9. ALES Sonuç Belgesi (5 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 55 standart
puana sahip olduklarına dair belge.)
10. En az iki tane referans mektubu.
11. 1 tane niyet mektubu

Program Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin MUTLU
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı
Mail : hayrettin.mutlu@istun.edu.tr

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel