Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Eğitimi Hakkında,

Birinci sınıfta öğrencilerimiz; Matematik, Fizik, Genel Kimya, Tıbbi Biyoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili, İngilizce gibi temel bilim derslerini alarak mesleki uygulamaların gerçekleştirilmesinde gerekli zeminin oluşturulması sağlanacaktır. Buna ek olarak İletişim Becerileri, Psikoloji, Halk Sağlığı ve İlk Yardım gibi derslerle eczacılık mesleği için çok gerekli bilgi ve donanımları edinmeye başlayacak, Kariyer Planlama dersiyle eczacılıktaki kariyer olanakları konusunda geniş bilgi sahibi olacaklardır. Birinci sınıfta ayrıca, Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Tarihi dersleriyle mesleği geçmişten günümüze tanıma ve anlama fırsatı bulacaklardır. Yine birinci sınıfta alacakları Biyoistatistik dersinde öğrencilerimiz; bilimsel düşünce ve gelişimin olmazsa olmaz bileşenleri olan konularda çıkarımsal biyoistatistik yöntemlerini öğrenirken, deneysel ve epidemiyolojik bir çalışma yapabilmek için gerekli beceriyi kazanacaklardır. Birinci sınıfta ayrıca; Farmasötik Botanik ve Farmasötik Mikrobiyoloji derslerini hem teorik hem de pratik laboratuvar çalışmaları kapsamında tamamlayacaklardır. Farmasötik Botanik; tıbbi bitkilerin taksonomik sınıflandırma içinde teşhis ve tedavi sürecini, anatomik, morfolojik özelliklerini, yayılışlarını, kimyasal içeriklerini, bitkilerin biyoaktivitelerini, bitkilerin farmakolojik ve klinik özelliklerini ve ilaç bitki etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ders kapsamında öncelikli olarak ülkemizde ve dünyada yaygın kullanımı olan tıbbi bitkiler, sistematik botanik kurallarına göre tanıtılacaktır. Bu ders; ilerideki yıllarda görülecek olan Farmakognozi ve Fitoterapi meslek bilimi derslerinin temelini hem teorik hem de laboratuvar pratiği anlamında oluşturacaktır. Farmasötik Mikrobiyoloji, insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler.  Bu derslerde; majör mikroorganizma türlerinin fonksiyonları, konak savunma mekanizması, enfeksiyon hastalıklarının patojeniteleri ve epidemiyolojileri, dezenfektanlar, antiseptikler, antimikrobiyaller, antimikrobiyal direnç gelişimi, sterilizasyon yöntemleri, aseptik ürün hazırlama yöntemleri gibi konular hakkında detaylı bilgiler öğrencilerimize sunulacaktır.


İkinci sınıfta Organik Kimya ve Analitik Kimya dersleri ile temel kimya altyapısı oluşturulurken; sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer alan Biyokimya dersi ile de biyolojik sistemlerin kimyasal yapı ve işlevlerini moleküler düzeyde öğrenecek olan öğrencilerimiz; bu derslerin laboratuvar pratikleriyle de destekleneceklerdir. Organik Kimya dersinde; organik fonksiyonel grupların okunuşları, sentezleri ve reaksiyonları ile çeşitli kimyasal özelliklerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Doğal ve yapay materyallerin kimyasal bileşenlerinin ayrılması, tanınması ve miktarlarının belirlenmesi için yapılan çalışmaların temel ilkelerini ve uygulamalarını içeren bir bilim dalı olan Analitik Kimya’da temel analitik kimya ilkeleri ve klasik analiz yöntemleri, aletli analiz yöntemleri ve analiz kademeleri konuları tartışılacak, derslerin laboratuvarlar çalışmalarında bu konularla ilgili deneyler gerçekleştirilecektir. Biyokimya dersi; hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır.
Öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitimi teorik ve pratik olarak verilecektir. Öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler ve ayrıca bu testlere girişim yapan ilaçlar da tanıtılmaktadır. Bu sınıfta ayrıca; temel mesleki uygulamalarda yeterlilik elde edinilebilmesi açısından elzem olan Anatomi, Patoloji, Fizyoloji ve İmmünoloji dersleri verilecektir. Bu derslerin yanı sıra Mesleki Etik ve Deontoloji dersi ile öğrencilerimiz; etik kavramını ve bu kavramın eczacılık mesleğine uyarlanmasını öğrenecek; eczacılık mesleğinin uygulanması sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının tartışacak ve çözüm yollarının neler olabileceğini öğreneceklerdir.

Üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrencilerimize; Eczacılık Meslek Bilimleri içerisinde yer alan anabilim dallarına ait dersler hem teorik hem de pratik laboratuvar uygulamaları çerçevesinde verilecektir. Bu aşamada beş önemli meslek dersinden bahsetmek mümkündür:
Farmakognozi: Eczacılığın temel disiplinlerinden biri olan ve doğal kaynaklı ilaçları inceleyen bilim dalıdır. Bu doğal kaynaklı ilaç hammaddeleri ifadesi; bitkisel ve hayvansal droglar yanında hormonlar, enzimler, proteinler, vitaminler, antibiyotikler, aşılar, antitoksinler, kan ürünleri ve antiallerjenler gibi tüm hammaddeleri içermektedir. Farmakognozi ayrıca; Fitoterapi ve Aromaterapi gibi popüler alanların da temelini oluşturmaktadır. Bu ders; üçüncü sınıfta iki dönem ve dördüncü sınıfta da bir dönem olmak üzere toplam üç dönem boyunca laboratuvar çalışmalarıyla paralel olarak yürütülecektir. Laboratuvar derslerinde öğrencilerimiz; izolasyon teknikleri, kalitatif  ve kantitatif analiz metotları, teşhis reaksiyonları, miktar tayinleri, drogların morfolojik ve anatomik incelemeleri, bilinmeyen toz drog analizleri gibi konularda pratik çalışma imkanı bulacaklardır.
Farmasötik Kimya: Biyolojik aktif bileşiğin keşfi, geliştirilmesi, etki mekanizmasının moleküler düzeyde açıklanması, yapı-etki ilişkilerinin değerlendirilmesi, ilaçların yapılarının aydınlatılması, analizlerinin yapılması, ilaç ve ilgili bileşiklerin metabolizmaları konuları ile ilgilenen Farmasötik Kimya Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilecek olan dersler; üçüncü ve dördüncü sınıflarda dört dönem teorik ve üç dönem de pratik laboratuvar çalışması şeklinde tamamlanacaktır. Laboratuvar çalışmaları; bazı önemli ilaç hammaddelerinin kimyasal sentezleri ile kalitatif ve kantititif analizler çalışmalarını içeren deneylerin gerçekleştirildiği ve bu anlamda teorik dersleri tamamlayıcı özellikte pratikler olarak öğrencilerimize sunulacaktır.
Farmasötik Teknoloji: Farmasötik Teknoloji; ilaçların geliştirilmesini ve kullanımını içeren teknolojilerin tümünü; örneğin ilaç şekillerinin hazırlanması, üretimi, kontrolü, etkin maddelerin salım özellikleri, insan vücudu ile etkileşimlerini konu alır. Ayrıca Farmasötik Teknoloji diğer bir deyişle Eczacılık Teknolojisi; Radyofarmasi, Farmasötik Biyoteknoloji, Kozmetoloji, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik gibi önemli alanları da içerir.  Anabilim Dalına ait dersler; üçüncü ve dördüncü sınıflarda dört dönem teorik ve üç dönem de pratik laboratuvar çalışması şeklinde tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz pratik derslerde; teorik derslerde edindikleri bilgilere ek olarak bazı önemli dozaj şekillerini hazırlamayı öğreneceklerdir.
Farmakoloji: İlaçların tasarlanması ve üretiminden, hastanın kullanımına kadar olan tüm aşamalarda araştırma ve geliştirme yapan bir bilim dalı olan Farmakoloji (ilaç bilimi); yeni ilaçların keşfi, moleküler ve hücresel mekanizmaların anlaşılması ve aydınlatılması, ilaçların dozajları ve yan etkileri, akılcı ilaç tedavi seçenekleri gibi konularla ilgilenir. Öğrencilerimize; üçüncü sınıfta iki dönem ve dördüncü sınıfta da bir dönem olmak üzere toplam üç dönem Farmakoloji dersi verilecektir.
Farmasötik Toksikoloji: Kimyasal maddelerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde toksisite mekanizmaları, toksik dozları, zararsızlık limitlerinin belirlenmesi, zehirlenmeler ve tedavileri, nitel ve nicel analizleri, kimyasalların güvenceli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması Farmasötik Toksikolojinin ilgi alanı içine girmektedir. Bu ders kapsamında dördüncü sınıfta iki dönem boyunca teorik ve laboratuvar dersleri yürütülücek olup; pratik derslerde analitik yöntemleri kullanarak çeşitli toksikolojik analizler, DNA izolasyonu ve in vitro sitotoksisite testi gibi çalışmalar yapılacaktır.

Beşinci sınıfın ilk döneminde öğrencilerimiz; kariyer planlarına ve hedeflerine uygun alan seçmeleri derslerini ve aldıkları mezuniyet projelerini tamamlayacak, son dönemlerinde ise üç aylık eczane stajlarını gerçekleştirerek mezuniyete hak kazanacaklardır.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel