KVKK Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL ÜYEYE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel verileriniz korunması İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad, TCKN/VKN, İmza

 • İletişim Bilgileri: Ev adresi, e-posta adresi, kurumsal e-posta adresi, cep telefon numarası

 • Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera kaydı

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ile Kullanılmaktadır?

 • ❖ İç işleyişin yürütülmesi,

 • Bilgi teknolojileri süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 • Log kayıtlarının tutulması,

 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel verileriniz, kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  • Açık rızanızın bulunması,

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebepler ile, üniversitemizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, iş ortaklarına, eğitim kurumlarına, tedarikçilerle ve hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü taraflara belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) KVK Kanunu 7. maddesi
nde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre üniversitemize yazılı olarak veya genelsekreterlik@istun.edu.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da üniversitemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu – İstanbul
Telefon: 0850 522 38 90 
İnternet Sitesi: https://www.istun.edu.tr 
E-posta Adresi: info@istun.edu.tr

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel