About Us

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUMSAL İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

 • ❖  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • ❖  Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • ❖  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

 • ❖  İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • ❖  İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli

  bir şekilde muhafaza etme

  İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • ❖  Kimlik Bilgileri: İsim – Soy isim

 • ❖  İletişim Bilgileri: Telefon, e-posta adresi

 • ❖  Özlük: Özgeçmiş Bilgisi, askerlik Durumu, öğrenci numarası, üniversite ders puanları, Puan

  Türü, Puanı, Başarı Sırası, Sınıfı, Burs Oranı, Özgeçmiş Bilgisi

 • ❖  Mesleki Deneyim: ÖSYM puan üniversiteye yerleşim puanı

 • ❖  Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kayıt/başvuru ve etkinlik sırasında çekilen fotoğraf ve videolar

 • ❖  Finans: Ödeme Bilgileri

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

 • ❖  Etkinliklerin yürütülmesi

 • ❖  Etkinlik günü çekilen video ve fotoğrafların, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kullanımı ve

  yayımlanması

 • ❖  Öğrenci Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Veri analizi, araştırma, tanıtım ve reklam süreçlerinin yürütülmesi

 • ❖  Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi

 • ❖  İletişim kurulması ve tanıtım yapılması

 • ❖  Memnuniyet ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi

 • ❖  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • ❖  Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 • ❖  Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Ürün / Hizmetlerin Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • ❖  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • ❖  Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel verilerin korunması İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin (Üniversitemizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebepler ile, Üniversitemizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz sosyal medya ve internet web sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Üniversite’mize başvurarak sizinle ilgili;

 1. a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 4. d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. f)  İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin

  silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. g)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

  bildirilmesini isteme,

 8. h)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

  giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimize yazılı olarak veya dilek.atli@istun.edu.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.

Merkez Adres:

Telefon: İnternet Sitesi: Eposta Adresi:

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:85 Zeytinburnu/İstanbul
0850 522 38 90
https://www.istun.edu.tr

info@istun.edu.tr

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel